Lees verder “AVG”

" />

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, WkkGZ en de Beroepscode. Uw dossier bevat naast persoonsgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Van Beek Massage Lisse, gevestigd aan Gasstraat 12, 2161 WC Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacy verklaring.

Ellie van Beek is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Beek Massage Lisse, zij is te bereiken via vanbeekmassage@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Van Beek Massage Lisse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via vanbeekmassage@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Van Beek Massage Lisse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Je te kunnen bellen. whatsappen of e-mailen, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Van Beek Massage Lisse verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Beek Massage Lisse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Van Beek Massage Lisse gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Excel onderdeel van Microsoft
 • Word onderdeel van Microsoft
 • Tikkie onderdeel van ABN AMRO
 • Rabobank
 • Gmail onderdeel van Google
 • Website onderdeel van Antagonist
 • Whatsapp onderdeel van facebook
 • Facebook

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Van Beek Massage Lisse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waardoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia: 20 jaar

Adres: 20 jaar

Telefoonnummer: 20 jaar

Anamnese: 20 jaar

Behandelplan: 20 jaar

Gegevens tijdens behandeling: 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Beek Massage Lisse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te  voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid met jouw gegevens. Van Beek Massage Lisse blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen. Vooralsnog is dit niet aan de orde!

Cookies

Van Beek Maassage Lisse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Beek Massage Lisse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vanbeekmassage@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort) , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Van Beek Massage Lisse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Van Beek Massage Lisse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing zijn van misbruik, neem dan contact op via vanbeekmassage@gmail.com